Welcome To Montague Gardens-Marconi Beam Improvement District

The Montague Gardens-Marconi Beam Improvement District (MMID) is working towards
a safe, clean and friendly public environment in which to work, invest and do business.

DATES TO REMEMBER

BOARD OF DIRECTORS MEETING

FRIDAY, 21 JUNE 2024

THE CITY OF CAPE TOWN’S 2023/24 APPROVED BUDGET, APPROVED REVIEW OF THE INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) AND APPROVED 2023/24 AMENDMENTS TO THE 2022-2027 IDP, INCLUDING CHANGES TO THE CORPORATE-, MUNICIPAL ENTITIES- AND CIRCULAR 88 (C88) SCORECARDS
DIE STAD KAAPSTAD SE GOEDGEKEURDE BEGROTING VIR 2023/24, DIE GOEDGEKEURDE HERSIENING VAN DIE GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP), EN GOEDGEKEURDE WYSIGINGS VIR 2023/24 AAN DIE GOP 2022-2027,WAT VERANDERINGE AAN DIE KORPORATIEWE EN MUNISIPALE ENTITEITE SE TELKAARTE EN DIE TELKAART INGEVOLGE OMSENDSKRYWE 88 (C88) INSLUIT
UHLAHLOLWABIWO MALI LUKA2023/34 OLUPHUNYEZIWE LWESIXEKO SASEKAPA, UPHONONONGO OLUPHUNYEZIWEYO LWESICWANGCISO SOPHUHLISO ESIHLANGANISIWEYO (IDP) KUNYE NEZILUNGISO ZIKA2023/24 EZIPHUNYEZIWEYO KWI-IDP KA2022 -2027 KUBANDAKANYWA IINGUQU KUMAKHADI AMANQAKU EZIKO, AWAMAQUMRHU KAMASIPALA NAWESETYHULA 88 (C88)